Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kenneth Peeters Bouw & Dakservice

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Kenneth Peeters: Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Broekhin Zuid 25, 6042EA te Roermond, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62474278.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Kenneth Peeters Bouw & Dakservice een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Kenneth Peeters Bouw & Dakservice en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de verkoop en levering van Producten.
 6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Kenneth Peeters Bouw & Dakservice te verrichten werkzaamheden, waaronder, niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, uiteenlopende dak-, aftimmer- en aanbouwwerkzaamheden, zoals het aanbrengen van boei- en gevelbekleding, het plaatsen van lichtkoepels, schoorsteenvegen en andere schoorsteenwerkzaamheden, het plaatsen van dakramen, het verrichten van lood-, koper- en zinkwerk, het verrichten van dakonderhoud en dakreparatie, het plaatsen van pannen daken, de aanleg van platte daken, het plaatsen van terrasoverkappingen en carports en het plaatsen van dakkapellen.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, boei- en gevelbekleding, lichtkoepels, dakramen, daken, terrasoverkappingen, carports en dakkapellen, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door of namens Kenneth Peeters Bouw & Dakservice worden gemonteerd, aangelegd of anderszins verwerkt.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice en iedere Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, bijvoorbeeld middels een door de Wederpartij aanvaarde offerte van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Offertes van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is vermeld.
 2. De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De Wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, op de eventueel daartoe door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kenneth Peeters Bouw & Dakservice anders aangeeft.
 4. Indien de Wederpartij de Overeenkomst (mede) op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WEDERPARTIJ

Iedere Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend. In geval van tussentijdse opzegging (annulering) door de Wederpartij van een Overeenkomst die voorziet in het verrichten van Werkzaamheden, is de Wederpartij de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Kenneth Peeters Bouw & Dakservice uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice te maken kosten, wordt de door de Wederpartij verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Kenneth Peeters Bouw & Dakservice over het gehele werk zou hebben gemaakt. Vorenstaande annuleringskosten kunnen door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice worden gefixeerd op 25% van de overeengekomen totaalprijs, of indien en voor zover deze op nacalculatie zou worden berekend, 25% van de geschatte totaalprijs.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. Voor de uitvoering van (bepaalde) Werkzaamheden zal Kenneth Peeters Bouw & Dakservice dan ook mogelijk niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen inschakelen. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem ingeschakelde niet-ondergeschikte zelfstandige hulppersonen.
 2. Onder geen beding aanvaardt Kenneth Peeters Bouw & Dakservice enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is gebeurd.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Kenneth Peeters Bouw & Dakservice bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, zelf partij bij de Overeenkomst.
 4. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in lid 1 en die aldus in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Kenneth Peeters Bouw & Dakservice zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice mogelijk mede afhankelijk van de Wederpartij en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 14, worden de verplichtingen van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 14 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice niet eerder in dan nadat de Wederpartij Kenneth Peeters Bouw & Dakservice Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Kenneth Peeters Bouw & Dakservice na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien Kenneth Peeters Bouw & Dakservice voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice als gevolg van een aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN

De Wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice voorgeschreven wijze, aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Wederpartij Kenneth Peeters Bouw & Dakservice steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij is bovendien gehouden Kenneth Peeters Bouw & Dakservice zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 8. | TOLERANTIES

In zijn aanbod, de Overeenkomst als zodanig of op welke andere wijze dan ook door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice vermelde en/of weergegeven eigenschappen van hetgeen in het kader van de Overeenkomst wordt (op)geleverd, kan op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van het (op)geleverde welke de Wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in maten, kleuren, maten, gewichten en afwerking. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de Wederpartij geen grond haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de Wederpartij in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het (op)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 9. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De Wederpartij dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Wederpartij, voor zover gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
  • –  de door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de Werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Kenneth Peeters Bouw & Dakservice dit noodzakelijk acht, dient de Wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de Werkzaamheden buiten de normale werkuren. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen;
  • –  voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt en/of verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te aan te leggen, te monteren of anderszins te verwerken Producten en/of andere zaken;
  • –  de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht zoveel als redelijk is, schoon en leeg is en dat aldaar geen Werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met kennelijke instemming van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice;
  • –  de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken;
  • –  de door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitair en andere in redelijkheid door hen benodigde voorzieningen;
  • –  alle in redelijkheid van de Wederpartij te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
  • –  tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, de Wederpartij tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
 2. Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings-/wachturen en extra te maken kosten door te berekenen aan de Wederpartij.

ARTIKEL 10. | PRIJSVORMING, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien en voor zover de prijs op basis van nacalculatie is aangeboden, zoals in geval van een uurtarief of regieprijs, worden de daadwerkelijk door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gewerkte uren en gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorberekend.
 2. In geval uitdrukkelijk en Schriftelijk een richtprijs is overeengekomen, mag deze richtprijs, behoudens het bepaalde in lid 4, met ten hoogste 10% worden overschreden.
 3. Indien en voor zover een vaste prijs, zoals vaste verkoopprijs of aanneemsom is overeengekomen, is deze prijs gebaseerd op de feiten en omstandigheden die Kenneth Peeters Bouw & Dakservice bekend waren op het moment dat Kenneth Peeters Bouw & Dakservice deze prijs aan de Wederpartij heeft aangeboden. Indien zich in dat geval prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen, zoals van grondstofprijzen, welke Kenneth Peeters Bouw & Dakservice redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop Kenneth Peeters Bouw & Dakservice redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Wederpartij door te berekenen, met dien verstande dat een Consument om die reden gerechtigd is de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst en Kenneth Peeters Bouw & Dakservice alsnog uitdrukkelijk te kennen geeft de Overeenkomst niet onder de oorspronkelijk overeengekomen prijscondities te willen nakomen. Vorenbedoelde bevoegdheid van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de prijsverhoging het gevolg is van stijgingen van btw of andere heffingen van overheidswege.
 1. Het bepaalde in lid 2 en lid 3 voorziet niet in de omstandigheid dat sprake is van prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 2. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een vaste prijs of richtprijs, zal Kenneth Peeters Bouw & Dakservice daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 3. In geval van door de Wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 4. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Kenneth Peeters Bouw & Dakservice de onjuistheid van de door de Wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en (op)levering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Wederpartij uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice een verzoek van de Wederpartij tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 11. | LOSSE VERKOOP VAN PRODUCTEN

 1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op de verkoop en levering van Producten, zonder dat deze in het kader van dezelfde Overeenkomst en in verband met de uitvoering van Werkzaamheden worden aangelegd, gemonteerd of anderszins verwerkt.
 2. Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en locatie.
 3. Het is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice in artikel 6.2, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd om de Producten voor rekening van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. Indien Kenneth Peeters Bouw & Dakservice bij toepassing van lid 6 redelijke kosten maakt, zoals opslagkosten en kosten in verband met meerdere afleverpogingen, welke niet zouden bestaan indien de Wederpartij haar afnameverplichting deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Opslagkosten kunnen ook worden doorberekend aan de Wederpartij indien opslag op locatie van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice geschiedt. Alsdan worden de opslagkosten naar redelijkheid door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice vastgesteld.

ARTIKEL 12. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Op het moment dat door of namens Kenneth Peeters Bouw & Dakservice aan de Wederpartij wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Wederpartij direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken. Het bedoelde moment geldt als moment van oplevering van het werk.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Wederpartij redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.
 3. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij Kenneth Peeters Bouw & Dakservice te worden ingediend.
 4. In geval de Overeenkomst slechts voorziet in losse verkoop van Producten, zoals bedoeld in artikel 11, dient de Wederpartij op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice en dient zij de inontvangstname van de Producten achterwege te laten, tenzij door de Wederpartij een Schriftelijk voorbehoud bij de inontvangstname is gemaakt. In geval van ten tijde van de levering voor de Wederpartij redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dient de Wederpartij daarvan binnen vijf dagen nadat zij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk mededeling te doen aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice.
 5. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt dan wel klaagt ten aanzien van geleverde prestaties die door de Wederpartij eerder nadrukkelijk zijn goedgekeurd, bijvoorbeeld aan de hand van een door de Wederpartij ondertekende opleveringsverklaring, vloeit er voor Kenneth Peeters Bouw & Dakservice uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de Wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice bestaan.
 7. Het bepaalde in dit artikel laat het bepaalde in artikel 17.8 onverlet.

ARTIKEL 13. | CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk bedongen garantie, met dien verstande dat nimmer garantie wordt gegeven op onderhouds- en reparatiewerk. Een door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet echter niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Kenneth Peeters Bouw & Dakservice kunnen doen gelden (conformiteit).
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de eventueel toepasselijke garantie (waaronder een aanspraak op basis van non-conformiteit mede begrepen) in elk geval indien een gebrek van het (op)geleverde het gevolg is van een na de (op)levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 14. | OVERMACHT

 1. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Kenneth Peeters Bouw & Dakservice geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden en tekortkomingen van derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Kenneth Peeters Bouw & Dakservice bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 15. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Kenneth Peeters Bouw & Dakservice ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die Kenneth Peeters Bouw & Dakservice ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Kenneth Peeters Bouw & Dakservice de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 16. | BTW EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is vermeld, zijn alle door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Tenzij ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Wederpartij aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice verschuldigde te vorderen, met dien verstande dat Kenneth Peeters Bouw & Dakservice een Consument, in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de overeengekomen koopprijs. In geval van Werkzaamheden uit te voeren tegen een aanneemsom tot € 3.500,-, hanteert Kenneth Peeters Bouw & Dakservice een standaardaanbetalingsregeling van 50% van het totaalbedrag, hetgeen bij totstandkoming van de Overeenkomst is verschuldigd.
 3. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is nagekomen.
 4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice aangewezen wijze, binnen de door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice vermelde of aangezegde termijn. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice hanteert in geval van overboeking een standaardbetalingstermijn van zeven dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 5. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 6. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 17. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 12 en 13, is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice na de (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.
 2. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Wederpartij verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice kan worden toegerekend.
 3. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, letselschade, waterschade en tuinschade. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5 van dit artikel, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • –  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • –  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice toegerekend kunnen worden;
 • –  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht Kenneth Peeters Bouw & Dakservice ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Kenneth Peeters Bouw & Dakservice te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Kenneth Peeters Bouw & Dakservice hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice betrekking heeft. Echter, indien en voor zover op de Overeenkomst een CAR-verzekering van toepassing is, zal de aansprakelijkheid van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van die verzekering, daadwerkelijk ten behoeve van de Wederpartij wordt uitgekeerd. Bij gebreke van een CAR-verzekering zal de aansprakelijkheid van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. De Wederpartij vrijwaart Kenneth Peeters Bouw & Dakservice van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice toerekenbaar is. Indien Kenneth Peeters Bouw & Dakservice uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Kenneth Peeters Bouw & Dakservice zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 4. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Kenneth Peeters Bouw & Dakservice bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Wederpartij de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn Schriftelijk bij Kenneth Peeters Bouw & Dakservice heeft ingediend. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van het gebrek van het Product niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice.

ARTIKEL 18. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Kenneth Peeters Bouw & Dakservice hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice of de door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband

staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

 1. Indien Kenneth Peeters Bouw & Dakservice geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice te verpanden.
 2. Als de Wederpartij, nadat de Producten door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van verkoop en levering van goederen, aanneming van werk en het verichten van diensten en alle andere overeenkomsten gesloten door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de handelingen die vooraf gaan aan het tot stand komen van één van deze overeenkomsten.
1.2 De standaardbepalingen of algemene voorwaarden van andere weder/partijen gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele vervolgopdrachten of aanvullende werkzaamheden.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice zijn vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden herroepen. Elke aanbieding vervalt 1 maand na verzending van de aanbieding.
2.2 De aanbieding omvat enkel de in de aanbieding omschreven werkzaamheden of goederen. Alle niet in de aanbieding genoemde werkzaamheden/goederen zijn niet in de prijs inbegrepen.
2.3 Alle aanbiedingen zijn exclusief timmerwerkzaamheden aan dakhout, tenzij specifiek genoemd in de aanbieding.
2.4 Alle aanbiedingen zijn erop gebaseerd dat energie en water kosteloos beschikbaar worden gesteld op de plaats van de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen tot stand door het retour ontvangen van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice van een ondertekende schriftelijke aanbieding, tenzij Kenneth Peeters Bouw & Dakservice uitdrukkelijk laat blijken dat een overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen bijv. mail, sms, app.
3.2 Afspraken met medewerkers of opdrachtnemers van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice die geen mandaat hebben binden Kenneth Peeters Bouw & Dakservice niet, tenzij deze afspraken door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Meer en minderwerk

4.1 Alle wijzigingen in een opdracht waaruit meerdere kosten ontstaan worden beschouwd als meerwerk. Kenneth Peeters Bouw & Dakservice behoudt zich het recht voor om meerwerk pas uit te voeren nadat de wederpartij hiertoe schriftelijk/mail opdracht of toestemming heeft verleend.
4.2 In geval van minderwerk is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gerechtigd 15% van het minderwerk in rekening te brengen als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst. In geval dat de door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice al gemaakte kosten deze 15% overstijgen is betaling verschuldigd van de daadwerkelijke gemaakte kosten.

Artikel 5. Oplevering

5.1 Wordt niet binnen 14 dagen na de mededeling dat het werk is voltooid schriftelijk aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice medegedeeld dat het werk al dan niet is goedgekeurd en welke redenen daaraan ten grondslag liggen dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
5.2 Kleine gebreken staan oplevering niet in de weg, voor zover deze binnen 30 dagen na de oplevering kunnen worden herteld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 Iedere aansprakelijkheid voor elke vorm van schade is beperkt tot het factuurbedrag of het bedrag dat schriftelijk/nader is overeengekomen en dat in het desbetreffende geval de verzekeringsmaatschappij onder de lopende verzekering van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice wordt uitbetaald.
6.2 Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is niet aansprakelijk voor schade, indien deze het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere oorzaak die niet aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice kan worden toegerekend.
6.3 Kenneth Peeters Bouw & Dakservice is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de op/leveringstermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling dient te geschieden op een door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice aangewezen rekening, onder de door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice aangegeven voorwaarden en termijnen.
7.2 Kenneth Peeters Bouw & Dakservice kan op elk moment een zekerheidsstelling vragen voordat begonnen wordt of verder wordt gegaan met werkzaamheden of levering. Weigering van een wederpartij of derde om de verlangde zekerheid te stellen geeft Kenneth Peeters Bouw & Dakservice het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Kenneth Peeters Bouw & Dakservice hierdoor schadeplichtig wordt en onverminderd het recht om schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.
7.3 Indien de betaling van een termijn niet op tijd plaats vindt worden alle toekomstige termijnen direct opeisbaar. Indien de betaling van een termijn niet op tijd plaats vindt is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice gerechtigd de werkzaamheden of levering op te schorten en de overeenkomst te ontbinden.
7.4 Wanneer de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice een boeterente verschuldigd van 1% per maand of een of een gedeelte van de maand. Daarnaast is Kenneth Peeters Bouw & Dakservice bij niet tijdige betaling gerechtigd gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.
7.5 Het recht van een derde/wederpartij van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice om zijn eventuele vorderingen op Kenneth Peeters Bouw & Dakservice te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Reclames

Een beroep op een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst dient binnen een termijn van 10 dagen na oplevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien bij de oplevering de betreffende tekortkoming niet zichtbaar was dient binnen 10 dagen na ontdekking de tekortkoming schriftelijk aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice kenbaar gemaakt te worden. Indien de in dit artikel genoemde termijn zijn verstreken kan geen beroep worden gedaan op een tekortkoming.

Artikel 9. Levering en eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door Kenneth Peeters Bouw & Dakservice geleverde en/of gebruikte goederen blijft voorbehouden tot het moment dat gehele betaling is verkregen van het aan Kenneth Peeters Bouw & Dakservice verschuldigde bedrag uit hoofde van de overeenkomst waar deze goederen voor werden gebruikt of geleverd. Het is de wederpartij niet toegestaan geleverde of gebruikte goederen te verpanden, vervreemde of bezwaren zolang de eigendom van Kenneth Peeters Bouw & Dakservice daarop nog rust.

Artikel 10. Garantie

1. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid van het door de ondernemer geleverde werk en is daarvoor alleen aansprakelijk in de navolgende gevallen.
2. De ondernemer garandeert de waterdichtheid van de dakbedekkingsconstructie gedurende een periode van 10 jaar. Deze garantie vangt hetzij aan met de ingebruikneming van het werk of onderdelen daarvan indien deze ingebruikneming eerder plaatsvindt dan de oplevering van het werk of onderdelen daarvan dan wel met de oplevering van het werk of onderdelen daarvan. Gebreken die onder deze garantie vallen zullen binnen een redelijke termijn na de melding kosteloos door de ondernemer worden verholpen.
3. De ondernemer en de opdrachtgever kunnen schriftelijk een andere garantietermijn overeenkomen. Indien de te leveren en aan te brengen dakbedekkingsconstructie bestemd is voor een kortere termijn dan 10 jaar als waterdichte dakbedekkingsconstructie te dienen, kunnen partijen een kortere termijn overeenkomen.
4. De ondernemer sluit – behoudens de verplichting tot herstel van gebreken die onder garantie vallen- elke aansprakelijkheid uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en ondergeschikten van de ondernemer.
5. In geval de ondernemer door derden wordt aangesproken ter zake van schade, is de opdrachtgever van de ondernemer gehouden de ondernemer te vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en/of ondergeschikten van de ondernemer.
6. De garantieverplichtingen van de ondernemer worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen uit de overeenkomst. De opdrachtgever kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde renten en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie.
7. De opdrachtgever dient de ondernemer op straffe van verval van aanspraken op garantie schriftelijk aansprakelijk te stellen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek is ontdekt, dan wel door een zorgvuldige opdrachtgever redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden, waarna de ondernemer deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in dit Artikel . Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langer dan de in dit Artikel geregelde periode.
8. De ondernemer sluit elke aansprakelijkheid uit en geeft in afwijking op het bepaalde in dit Artikel , geen garantie op (herstel)werk aan door derden uitgevoerd werk noch op (herstel)werk aan door de ondernemer uitgevoerd werk na afloop van de in dit Artikel geregelde garantietermijn(en).

Artikel 11. Geschillen

De rechtsverhouding tussen Kenneth Peeters Bouw & Dakservice en wederpartij is onderworpen aan Nederlands recht.